Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Heronima Derdowskiego w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Biblioteki

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Hieronima Derdowskiego
w Redzie

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1

 1. Biblioteka działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016r., poz. 446 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 2012r. poz. 642)

 3. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012r. poz. 406),

 4. niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa.

§2

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie jest prowadzoną przez Gminę Miejską Reda samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Biblioteka używa skróconej nazwy MBP w Redzie.

 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie, zwana dalej „Biblioteką” została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Reda w dniu 20.01.1992r. pod numerem 1.

 3. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Miejskiej Reda.

 4. Główna siedziba Biblioteki mieści się w Redzie przy ul. Derdowskiego 3.

§3

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Reda zwana dalej Organizatorem.

 2. Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§4

Nadzór bieżący nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa w §1, sprawuje Burmistrz Miasta.

§5

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§6

 1. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Redy.

 2. Biblioteka służy zachowaniu dziedzictwa narodowego zwe szczególnym uwzględnieniem dorobku Redy i regionu pomorskiego.

 3. Biblioteka realizuje działania interdyscyplinarne na styku działań literackich, muzycznych, plastycznych i multimedialnych w przestrzeni publicznej miasta.

§7

Biblioteka realizuje cele określone w ustawie o bibliotekach, w szczególności przez:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz,

 2. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,

 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym wydawanie własnych informatorów, biuletynów itp.,

 4. tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,

 5. zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu,

 6. popularyzację książki i czytelnictwa,

 7. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,

 8. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,

 9. prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, edukacyjnej.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§8

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§9

Dyrektor Biblioteki podlega Burmistrzowi Miasta, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

§10

 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy jako pracodawca.

 2. Dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Biblioteki Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne.

§11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone przepisami prawa.

§12

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.

 2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora.

§13

 1. Biblioteka może tworzyć oddziały i filie, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, a które realizują cele i zadania określone w §6 i §7 statutu.

 2. W ramach Biblioteki Głównej funkcjonują:

 1. Filia Nr 1 Mediateka, ul. Morska 5 /Budynek Aquaparku, III p./

§14

 1. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym, towarzystwa i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Biblioteki

§15

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Biblioteki.

§16

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych przepisów prawa mających zastosowanie.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonych przez Organizatora.

 3. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§17

Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji kultury.

§18

 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Reda.

 2. Przychodami Biblioteki są przychody z działalności , w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wpływy z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Dyrektora Biblioteki, środki otrzymane od osób fizycznych oraz innych źródeł.

 3. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

 3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

 1. Biblioteka pokrywa koszt bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§19

 1. W celu finansowego wspierania realizacji zadań statutowych Biblioteka może pozyskać dodatkowe dochody m.in. poprzez prowadzenie działalności innej niż kulturalna.

 2. Działalność inna niż kulturalna nie może ograniczać merytorycznej działalności statutowej Biblioteki

§20

Biblioteka zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Sprawozdania zatwierdza Burmistrz Miasta Reda.

§21

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawnieni są: Dyrektor samodzielnie lub osoba upoważniona przez Dyrektora i Główny Księgowy Biblioteki.

 2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor Biblioteki przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Biblioteki.

 3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocnika do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając każdorazowo zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§22

Zmiany postanowień Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§23

Połączenia, podział lub likwidacja Biblioteki może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Rady Miejskiej Redy podjętej na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§24

Zasady likwidacji, podziału i połączeniu oraz zasady gospodarowania mieniem przekształconej instytucji kultury określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uchwała Rady Miejskiej Redy.

§25

Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści: nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, adres, cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej, numer identyfikacji podatkowej oraz numer telefonu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zielińska 16-08-2022 15:54:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Zielińska 24-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Zielińska 16-08-2022 17:38:27