Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Heronima Derdowskiego w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie

z dnia 15.02.2022r.

 

 

 

REGULAMIN

Udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł. netto

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie, zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł. netto określonych w: Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869), Ustawie z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z p.zm.),

§ 1

Szacowanie wartości zamówienia

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku kwoty 130 000,00 zł. netto, winny być udzielane na podstawie procedur określonych niniejszym Regulaminem.

2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów Działu I Rozdziału 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z odrębnym przypadkiem zamówienia czy też winno być ono traktowane łącznie z innymi udzielanymi w danym roku

kalendarzowym, konieczna jest analiza konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak: tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy,

usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość

wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

 

§ 2

Procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000,00 zł. netto

 

1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie zamówienia o wartości:

do 20 000,00 zł. netto,

powyżej 20 000,00 netto do 50 000,00 zł. netto,

powyżej 50 000,00 zł. netto i poniżej 130 000,00 zł. netto.

 

2. Zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 20 000,00 zł. netto realizowane są poprzez wystąpienie do wybranego jednego wykonawcy ze zleceniem

wykonania dostawy, usługi lub roboty budowlanej, bez konieczności porównywania ofert innych wykonawców.

 

3. Zamówienia o wartości powyżej 20 000,00 zł. netto a nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł. netto, realizowane są w trybie zamówienia ustnego lub pisemnego.

4. Zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł. netto i poniżej kwoty 130 000,00 zł. netto, realizowane są w trybie pisemnego zapytania ofertowego.

 

§ 3

Szczegółowa procedura udzielania zamówienia, którego wartość przekracza 20 000,00 zł. netto a nie przekracza 50 000,00 zł. netto

 

1. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

2. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia, o wartości powyżej 20 000,00 zł. netto a nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł. netto,

wyłaniając potencjalnego wykonawcę winien przeprowadzić i udokumentować badanie rynku, potwierdzające, iż zamówienie zostanie udzielone zgodnie z art. 44 ustawy

o finansach publicznych, sporządzając notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku – załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

3. Rozpoznanie rynku powinno być przeprowadzone telefonicznie lub pisemnie z możliwością wykorzystania katalogów, cenników, folderów i stron internetowych.

 

4. Nie jest konieczna forma pisemna dokonania zamówienia, jeżeli zamówienie dotyczy dostaw. Podstawą udokumentowania zamówienia będzie wówczas faktura/ rachunek

opisana/opisany przez pracownika zamawiającego odpowiedzialnego za udzielenie tego zamówienia.

 

5. Przy zamówieniach o wartości powyżej 20 000,00 zł. netto do 50 000,00 zł. netto na usługi zawiera się umowę lub sporządza się zamówienie w formie pisemnej. W przypadku

zamówień na roboty budowlane umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

 

6. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

 

7. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika, który jest odpowiedzialny za jej realizację oraz archiwizację.

 

§ 4

Szczegółowa procedura udzielania zamówienia, którego wartość przekracza 50 000,00 zł. netto a jest poniżej 130 000,00 zł. netto

 

1. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzanie danego postępowania w sprawie zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

2. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł. netto i poniżej 130 000,00 zł. netto rozpoczyna zaakceptowany przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie wniosek o uruchomienie postępowania (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

3. Dla zamówień powyżej 50 000,00 zł. netto, a poniżej 130 000,00 zł. netto przeprowadza się pisemnie lub drogą elektroniczną rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką

liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej

oferty, tj. co najmniej 2 wykonawców.

 

4. Po otrzymaniu ofert wykonawców, pracownik wyznaczony do przeprowadzenia postępowania zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego rozeznania

cenowego (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

 

6. Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.

 

7. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

 

8. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację.

 

§ 5

W szczególnych przypadkach, z uwagi na charakter dostaw, usług lub robót budowlanych Dyrektor może postanowić o dokonaniu wyboru Wykonawcy z pominięciem powyższych procedur.

 

§ 6

Do zamówień poniżej 130 000,00 zł. netto stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych podlegają stosowaniu przepisów określonych w:

Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869), Ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019z p.zm.),

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu pełni Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.

 

2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

 

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 03_08_2022_13_37_04_Załącznik nr 1.pdf (PDF, 16.00Kb) 2022-08-03 13:37:04 290 razy
2 03_08_2022_13_37_04_Załącznik nr 2.pdf (PDF, 15.66Kb) 2022-08-03 13:37:04 281 razy
3 03_08_2022_13_37_04_Załącznik nr 3.pdf (PDF, 16.01Kb) 2022-08-03 13:37:04 191 razy
4 Załącznik nr 1.pdf (, 15.87Kb) 2022-08-03 13:30:18 0 razy
5 Załącznik nr 2.pdf (, 15.87Kb) 2022-08-03 13:30:18 0 razy
6 Załącznik nr 3.pdf (, 15.88Kb) 2022-08-03 13:30:18 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zielińska 03-08-2022 12:49:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Zielińska 15-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Zielińska 03-08-2022 13:37:04