Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Heronima Derdowskiego w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Biblioteki


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2018
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
z dnia 15 czerwca 2018r.

Regulamin Organizacyjny
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został opracowany w związku z treścią § 10 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego uchwałą Nr XXIX/309/2017 Rady Miasta w Redzie z dnia 24 maja 2017 roku (z dalszymi zmianami). Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, podlegającej placówce, zakres działania, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora oraz zakres obowiązków służbowych i odpowiedzialności pozostałych pracowników.

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Bibliotece - należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Redzie.

 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Redzie.

 3. Organizatorze - należy przez to rozumieć Miasto Reda.

 4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Redy.

 5. Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Reda.

ROZDZIAŁ II

Organizacja Biblioteki

§ 2

 1. Biblioteką zarządza Dyrektor.

 2. Dyrektora w razie jego nieobecności, zastępuje osoba upoważniona przez Dyrektora.

 3. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą:

 1. Dyrektor,

 2. Główny Księgowy,

 3. Dział udostępniania:

 1. wypożyczalnia,

 2. czytelnia,

 1. Filia Nr 1 Mediateka.

 1. Biblioteka zatrudnia pracowników merytorycznych, Głównego Księgowego oraz pracownika obsługi.

ROZDZIAŁ III

Zasady funkcjonowania Biblioteki

§ 3

Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:

  1. praworządności i przestrzegania obowiązujących przepisów,

  2. służebności wobec społeczności lokalnej,

  3. planowania pracy,

  4. podziału zadań,

  5. wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,

  6. kontroli wewnętrznej,

  7. kontroli zarządczej.

§ 4

Pracownicy Biblioteki w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 5

Biblioteka działa zgodnie z rocznym planem pracy, opracowywanym przez Dyrektora.

§ 6

 1. Stanowiska pracy realizują zadania wynikające z rocznego planu pracy i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

 2. Szczegółowe podziały zadań na stanowiskach pracy określają indywidualne zakresy podziałów czynności.

 3. Stanowiska pracy są zobowiązane do wzajemnego współdziałania w zakresie ustalania rocznego planu pracy i jego realizacji.

ROZDZIAŁ IV

Zasady kontroli wewnętrznej

§ 7

 1. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne przeprowadza się w celu sprawdzenia:

  1. prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników Biblioteki oraz filii,

  2. zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Biblioteki i regulaminami wewnętrznymi,

  3. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

 1. Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników.

 2. Kontrolę zewnętrzną wykonuje Burmistrz Miasta oraz inne uprawnione organy i instytucje.

 3. Za kontrolę zarządczą odpowiada Dyrektor.

§ 8

Wszelkie pisma dotyczące działalności Biblioteki są podpisywane przez Dyrektora, a związane z rozliczeniami finansowymi również przez Głównego Księgowego.

ROZDZIAŁ V

Cele i główne zadania pracowników Bibliotek

§ 9

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,

  2. nadzór nad działalnością merytoryczną instytucji,

  3. nadzór i odpowiedzialność materialna oraz finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów bibliotecznych i innych środków trwałych,

  4. sprawowanie kontroli wewnętrznej oraz kontroli zarządczej,

  5. decyzje w sprawach kadrowych i majątkowych w ramach planu finansowego jednostki,

  6. decyzje w sprawach dotyczących działalności Biblioteki, planów pracy, sprawozdawczości, statystyki bibliotecznej, planowania i realizacji budżetu,

  7. podpisywanie i ewidencjonowanie dokumentów i korespondencji,

  8. podejmowanie decyzji w sprawach osobowych oraz socjalnych pracowników,

  9. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

  10. opracowywanie zbiorowych planów i sprawozdań Biblioteki,

  11. ustalanie zakresu czynności pracowników oraz przekazywanie im do wiadomości i stosowanie zarządzeń instrukcji, wskazówek poleceń władz zwierzchnich,

  12. przestrzeganie przepisów prawa pracy, regulaminów i obowiązujących przepisów BHP i p/poż.

  13. nadzorowanie i kontrola dyscypliny pracy pracowników Biblioteki oraz stosowanie środków określonych przepisami w stosunku do pracowników dopuszczających się naruszenia porządku i dyscypliny pracy,

  14. koordynacja pracy i odpowiedzialności za realizację zadań,

  15. współpraca z bibliotekami oraz szkołami i instytucjami kultury,

  16. prowadzenie ewidencji majątku Biblioteki,

  17. znajomość i stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych przy realizacji planu finansowego,

  18. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta, organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami przy organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i innych,

  19. występowanie do Burmistrza w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania Biblioteki.

§ 10

 1. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:

  1. zapewnienie prawidłowej działalności finansowej Biblioteki,

  2. prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  3. opracowywanie i realizowanie planów finansowych Biblioteki,

  4. sporządzanie sprawozdań finansowych Biblioteki,

  5. analiza całokształtu gospodarki finansowej Biblioteki oraz zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania,

  6. kontrasygnata umów mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,

  7. współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w sprawach związanych z gospodarką finansową Biblioteki,

 1. W celu realizacji powierzonych zadań Główny Księgowy ma prawo występować do Dyrektora Biblioteki z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, które leżą w zakresie działania Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie Biblioteki w celu racjonalnego dysponowania środkami.

§ 11

Do działu udostępniania należą w szczególności zadania:

  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,

  2. udostępnianie zbiorów czytelnikom indywidualnym oraz w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

  3. opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki,

  4. uczestniczenie w pracach dotyczących ewidencji, opracowania zbiorów i selekcji zbiorów w Bibliotece i filii,

  5. okresowe kontrole zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. obsługa bibliotecznych programów komputerowych,

  7. codzienna ewidencja czytelników i usług,

  8. rzetelne przygotowywanie sprawozdań,

  9. współpraca ze szkołami, przedszkolami,

  10. współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami, innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów,

  11. przygotowywanie propozycji dotyczących zakupu nowości książkowych dla Dyrektora Biblioteki,

  12. systematyczne egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych materiałów,

  13. popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym,

  14. prowadzenie ewidencji zbiorów (wpływów i ubytków),

  15. prowadzenie katalogów,

  16. dokonywanie bieżącej konserwacji zbiorów,

  17. ewidencja czytelników i wypożyczeń wg obowiązujących przepisów,

  18. wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych książek,

  19. udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych,

  20. organizowanie imprez czytelniczych,

  21. podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkolenia.

Działania filii bibliotecznej

§12

   1. Filia biblioteczna działająca na terenie Miasta podlega Dyrektorowi. Do zadań filii bibliotecznej należy m.in.:

  1. prowadzenie dokumentacji w zakresie działania filii (planowanie, statystyka biblioteczna sprawozdawczość),

  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych osobom korzystającym z usług filii,

  3. wykonywanie innych działań określonych przez Dyrektora.

   1. Do działalności filii bibliotecznej stosuje się odpowiednio postanowienia § 11.

ROZDZIAŁ VI

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 13

   1. Dyrektor Biblioteki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje użytkowników Biblioteki osobiście w czasie pracy Biblioteki.

   2. Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.

   3. Pracownicy, których dotyczy skarga maja obowiązek udostępniania wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.

   4. Skargę na Dyrektora Biblioteki rozpatruje Rada Miasta Reda.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 14

   1. Wszyscy pracownicy Biblioteki mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu.

   2. Każdy pracownik stwierdza własnym podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym oraz Regulaminem Pracy w oświadczeniu przechowywanym w aktach osobowych.

   3. Regulamin wprowadza Dyrektor Biblioteki wydając zarządzenie.

   4. Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego nadania.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go pracownikom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zielińska 16-08-2022 15:41:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Zielińska 15-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Zielińska 16-08-2022 15:47:36